รายละเอียดงานวิจัย
รายละเอียด
ผู้แต่ง อัจฉรา ภาวศุทธิ์
วิรัตน์ ปราบทุกข์
ไฉไล กองทอง
นฤมล ศรีวิชัย
ณัฐวรรณ ธรรมสุวรรณ์
กชพร สุขจิตภิญโญ
ชื่อเรื่อง การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวานบนพื้นที่สูง
หัวเรื่อง (คำสำคัญ)
จำนวนหน้า 84
ปีงบประมาณ 2557
รายงานฉบับสมบูรณ์
บทคัดย่อ / Abstract บทคัดย่อ.pdf
ส่วนที่ 1 หน้าปก + ส่วนนำ ส่วนที่ 1 หน้าปกและส่วนนำ.pdf
ส่วนที่ 2 บทนำ ส่วนที่ 2 บทนำ.pdf
ส่วนที่ 3 ตรวจเอกสาร ส่วนที่ 3 ตรวจเอกสาร.pdf
ส่วนที่ 4 วิธีการวิจัย ส่วนที่ 4 วิธีการวิจัย.pdf
ส่วนที่ 5 ผลการวิจัย ส่วนที่ 5 ผลการวิจัย วิจารณ์ผลการวิจัย และสรุปผลการวิจัย.pdf
ส่วนที่ 6 เอกสารอ้างอิง ส่วนที่ 6 เอกสารอ้างอิง.pdf
ส่วนที่ 7 ภาคผนวก ส่วนที่ 7 ภาคผนวก.pdf
ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP File
 
Back