รายละเอียดงานวิจัย
รายละเอียด
ผู้แต่ง พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
สุรพล เศรษฐบุตร
กมล งามสมสุข
แพรวรินทร์ มหาวรรณ์
ชื่อเรื่อง ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง
โครงการย่อยที่ 3 การวิจัยการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตและการตลาดกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง
หัวเรื่อง (คำสำคัญ) การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตและการตลาด ,กาแฟอราบิก้า,พื้นที่สูง,โครงการหลวง
จำนวนหน้า 458
ปีงบประมาณ 2558
รายงานฉบับสมบูรณ์
บทคัดย่อ / Abstract บทคัดย่อ Abstract.pdf
ส่วนที่ 1 หน้าปก + ส่วนนำ ส่วนที่ 1 หน้าปก.pdf
ส่วนที่ 2 บทนำ ส่วนที่ 2 บทนำ.pdf
ส่วนที่ 3 ตรวจเอกสาร ส่วนที่ 3 ตรวจเอกสาร.pdf
ส่วนที่ 4 วิธีการวิจัย ส่วนที่ 4 วิธีการวิจัย.pdf
ส่วนที่ 5 ผลการวิจัย ส่วนที่ 5 ผลการวิจัย วิจารณ์ผลการวิจัย และสรุปผลการวิจัย.pdf
ส่วนที่ 6 เอกสารอ้างอิง ส่วนที่ 6 เอกสารอ้างอิง.pdf
ส่วนที่ 7 ภาคผนวก ส่วนที่ 7 ภาคผนวก.pdf
ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP File
 
Back